You-Jin Lou, Fish and Lotus Flowers

Yu-Jin Lou, Fish and Lotus Flowers -painted on rice paper

You-Jin Lou, Fish and Lotus Flowers
You-Jin Lou, Fish and Lotus Flowers

Yu-Jin Lou, Fish and Lotus Flowers -painted on rice paper