You-Jin Lou, Birds in the Snow

Yu-Jin Lou, Birds in the Snow --painted on rice paper

You-Jin Lou, Birds in the Snow
You-Jin Lou, Birds in the Snow

Yu-Jin Lou, Birds in the Snow --painted on rice paper