River at Higashiyama, Japan, by Willie Drea

River at Higashiyama Japan, watercolour by Willie Drea

River at Higashiyama, Japan, by Willie Drea
River at Higashiyama, Japan, by Willie Drea

River at Higashiyama Japan, watercolour by Willie Drea